Accesibilidade

Diagnóstico de Accesibilidade
  • TÉCNICO QUE REALIZOU O ESTUDO: Rocío López Lourido
  • DATA DA VISITA: 27 de novembro 2.007
  • TEMPO DEDICADO Á REALIZACIÓN DO DIAGNÓSTICO: 2 horas
  • PERSOA DE CONSTACTO DO ESTABLECEMENTO:
Dna. Inmaculada Sánchez Leira.
O obxectivo deste informe é:
  1.  Ofrecer á dirección do establecemento, información sobre o nivel de accesibilidade do mesmo, ata a data da visita.
  2. Suxerir reformas a curto e medio prazo para mellorar a accesibilidade delestablecimiento.
  3. Proporcionar aos turistas con discapacidade e ás persoas con necesidades especiais (persoas maiores, embarazadas, persoas con equipaxe, con cadeiras ocoches de bebé) información obxectiva que posibilite a autoavaliación da accesibilidade que presenta o establecemento. Á hora de sinalar as condicións de accesibilidade dos aloxamentos turísticos e restaurantes tómase como referencia o DECRETO 286/92, de accesibilidade e eliminación de barreiras; a vixente LEI 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade autónoma de Galicia.
Esta Lei desenvólvese enel DECRETO 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade autónoma de Galicia.
Contorna inmediata:
A contorna próxima dispón dunha beirarrúa ampla e unha rúa despexada de obstáculos na liña de paso.
Itinerario
Desde a porta principal ata o restaurante:
– Hai dúas portas contiguas para o acceso ao interior. O ancho das portas é >=80 cms.
– A porta é parcialmente acristalada. O espazo anterior e posterior á porta é horizontal e permite inscribir unha circunferencia.
– No acceso á porta hai un chanzo illado sen rampla alternativa que dificulta o acceso. Aseo en zonas comúns:
– Hai unha cabina de baño adaptada dentro do baño de señoras, na planta baixa, con itinerario accesible.
– Fronte ao lavabo permítese a inscrición dunha circunferencia >= 150 cms de diámetro.
– O ancho da porta da cabina é>= 80 cms.
– A altura de descarga do inodoro é de 77 cms. – Os accesorios do lavabo están a unha altura de 82 cms.
– O tamaño do letreiro que indica o baño ten unha medida >=10×10 cms, e está a unha altura de 145 desde o chan.
– Existe contraste entre a porta da cabina e a parede.
– Non existen ocos ou cellas no chan que dificulten o paso
Cafetería:
– Está situada na planta baixa.
– As portas teñen un ancho >=80 cms e están parcialmente acristaladas.
– A altura das mesas é de 75 cms e o ancho do espazo libre inferior da mesa é >= 70 cms.
– Na sala permítese a inscrición dun xiro cun diámetro >= 150 cms.
– Non existen ocos nin cellas no chan e non hai chanzos illados ou desniveis.
– O mobiliario está colocado de tal forma que non constitúe obstáculo.
– Non existen voladizos na liña de paso que impliquen risco algún.
Restaurante:
– O restaurante esta situado na planta baixa con itinerario accesible.
– O ancho da porta é de 96’5 cms. e é corredera
– A altura das mesas é de 77 cms, a altura do espazo libre inferior é >=70 cms e o fondo do espazo libre inferior é de 1 metro.
– Na sala do restaurante permítese a inscrición dun círculo >= 150 cms de diámetro.
– Non existen ocos ou cellas no chan, tampouco chanzos illados ou desniveis. – O mobiliario está colocado de tal forma que non constitúe ningún obstáculo. – Non existen voladizos nin liñas de paso que impliquen risco.
– A iluminación é homoxénea.
Aparcamento:
– Existen dúas prazas públicas de aparcamento adaptadas e o itinerario desde a praza á entrada é accesible. Non existen escaleiras, chanzos illados ou desniveis no acceso.
– As prazas non están delimitadas por liñas no chan, pero se están indicadas cun sinal vertical colocado no chan.
– A praza ten un ancho de 7’20 metros e unha lonxitude de 5’70 metros.
– O acceso á recepción está no mesmo nivel e permite unha inscrición dun circulo cun diámetro >=150 cms.